Carrywater - business architects

Ocena rentowności transformacji biznesowej, inwestycji IT i infrastrukturalnych

Wyzwanie

Trudności w oszacowaniu korzyści płynących z realizacji projektu inwestycyjnego, czy uruchamiane projektów bez uzasadnienia biznesowego (tzw. Business Case) są częstą bolączką wielu organizacji. Nierzadko podczas realizacji okazuje się, że koszty przewyższają korzyści nie tylko w krótkiej, ale także w długiej perspektywie. Problemem w przeprowadzeniu rzetelnych kalkulacji często jest nie tyle brak kompetencji finansowych, co trudności w pozyskaniu wiarygodnych informacji dotyczących struktury kosztów oraz przyszłych efektów ekonomicznych przy uwzględnieniu specyfiki rozważanej inwestycji.

Odpowiedź Carrywater

Stosujemy autorskie podejście do oceny opłacalności transformacji (Total Value of Transformation – TVT). Wykorzystujemy opracowane przez nas metodyki oceny rentowności inwestycji w obszarach:

 • IT – IT Investment Valuation Framework,
 • operacji biznesowych – BPO & BPR Valuation Framework,
 • infrastruktury -Infrastructure Valuation Framework.

Oceniając rentowność projektów z obszaru IT uwzględniamy koszty inwestycyjne i utrzymaniowe. Analizując projekty dotyczące operacji biznesowych uwzględniamy również reengineering i outsourcing procesów. Przy projektach inwestycyjnych nie zapominamy o przyszłych inwestycjach lub kosztach związanych z modernizacją.

We współpracy z Klientem i przy użyciu danych o jego organizacji oraz wiarygodnych źródeł rynkowych, konsultanci Carrywater dostarczają odpowiedzi na kluczowe pytanie: „Jakie finansowe i biznesowe konsekwencje może spowodować decyzja inwestycyjna?”

Uważamy, że dobry Business Case prezentuje oczekiwane skutki finansowe działań, uwzględniając czas, metody i uzasadnienia działań, które zostały użyte przy kwalifikacji przychodów i kosztów do ostatecznych wyliczeń.

Nasza wartość dla Klienta

Efektem naszej pracy jest kompletna ocena finansowa przedsięwzięcia, na podstawie której organizacja może podjąć decyzję o realizacji lub odrzuceniu projektu.

Z grupy projektów może wybrać do realizacji te, które przy dostępnych zasobach, dostarczą maksymalne korzyści.

Produkty prac

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

 • Raport analityczny prezentujący efekty ekonomiczne, ich wartości cząstkowe i sumaryczne pozwalające podjąć decyzję inwestycyjną. Struktura raportu:
  • Streszczenie dla Zarządu
  • Wnioski z przeprowadzonej analizy stanu bieżącego i prognoza stanu bieżącego w przyszłość z uwzględnieniem wykorzystania SIS
  • Opis i wycena finansowa efektów ekonomicznych generowanych przez użytkowników systemu w perspektywach: krótko-, średnio- i długoterminowej
  • Opis, porównanie i wycena scenariuszy ekonomicznych firmy bez systemu informatycznego (as-is) z organizacją posiadającą system (to-be)
  • Analiza Net Present Value
  • Rekomendacja inwestycyjna.
 • Otwarty model obliczeniowy ROI Evaluation, pozwalający na samodzielną konfigurację parametrów wejściowych, z dostępnym pełnym podglądem formuł i zasad wnioskowania ekonomicznego.

polecamy: