Carrywater - business architects

Wdrożenie systemu zarządzania energią

Wyzwanie

Najczęściej popełnianym błędem przez większość firm optymalizujących koszty energii jest poprzestanie na jednorazowym wdrożeniu rekomendacji z przeglądu, bądź audytu energetycznego. Zwykle po okresie relatywnie niskich kosztów raport z audytu odkładany jest na bok, powracają stare praktyki, a koszty energii ponownie zaczynają rosnąć.

Odpowiedź Carrywater

Kiedy organizacja zdaje sobie już sprawę z tego, gdzie i w jaki sposób energia jest wykorzystywana należy podjąć decyzje dotyczące obszarów działalności nieefektywnych energetycznie, celów stawianych przed poszczególnymi obszarami oraz sposobów ich osiągnięcia. Kluczowym zadaniem organizacji jest stałe podnoszenie świadomości personelu poprzez efektywne metody komunikacji.

W realizacji zaplanowanych zadań pomocne jest przeprowadzenie specjalistycznych, mających znaczący wpływ na wykorzystanie energii w poszczególnych obszarach szkoleń dla pracowników i podwykonawców. W realizacji tego celu nie należy zapominać o roli najwyższego kierownictwa, które stanowi przykład dla pracowników niższych szczebli.

Celem nadrzędnym jest zapewnienie, aby zarządzanie energią stało się ciągłym procesem, zakorzenioną w organizacji praktyką, a nie jednorazowym wysiłkiem.

Wartość dla Klienta

Wdrożenie systemu zarządzania energią traktujemy tak, jak transformację biznesową, a więc poprowadzimy je w sposób, który z jednej strony zmniejsza opór wobec zmiany, z drugiej minimalizuje jego wpływ na końcowy sukces. Budujemy świadomość energetyczną, dzięki czemu organizacja zyskuje zainteresowanie, aktywniej angażuje się i zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celów biznesowych.

Produkty

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Polityka energetyczna
  • Opracowane cele, zadania i przypisana odpowiedzialność
  • Plan działań w zakresie zarządzania energią
  • Plan komunikacji
  • Zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe, przygotowany i udokumentowany plan szkoleń

Ta usługa dotyczy obszaru: