Carrywater - business architects

Wsparcie w wyborze rozwiązania IT

Wyzwanie

Wybór nowego rozwiązania IT i jego dostawcy jest kluczowym projektem dla wielu organizacji. Opisanie wymagań biznesowych dla systemy, identyfikacja dostępnych na rynku rozwiązań, przygotowanie specyfikacji i przeprowadzenie procesu wyboru optymalnego rozwiązania i dostawcy wymagają zaangażowania zasobów, których dostępność w organizacji bywa ograniczona.

Odpowiedź Carrywater

Oferujemy wsparcie w procesie wyboru rozwiązania IT:

 • systematyczne i metodyczne podejście do identyfikacji, definiowania, analizy i priorytetyzacji wymagań biznesowych,
 • przygotowanie specyfikacji dla dostawców i zapytania ofertowego,
 • wybór listy potencjalnych oferentów,
 • obsługę bieżących kontaktów z oferentami i przygotowanie odpowiedzi na zapytania oferentów,
 • przygotowanie oraz przeprowadzenie kompletnego i przejrzystego procesu wyboru wraz z oceną proponowanych rozwiązań w oparciu o ustalone kryteria,
 • opracowanie umowy, która zabezpiecza interesy Zamawiającego we wszystkich aspektach,
 • przygotowanie strategii negocjacji oraz przeprowadzenie negocjacji dla jednego lub kilku oferentów równolegle,
 • przygotowanie rekomendacji dla zarządu zawierających uzasadnienie i dokumentację całego procesu.

Wartość dla Klienta

Dzięki wsparciu Carrywater proces wyboru rozwiązania i dostawcy jest przeprowadzony w sposób przejrzysty i efektywny. Organizacja dokonuje wyboru optymalnego pod względem funkcjonalnym i kosztowym rozwiązania IT.

Produkty

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

 • Zapytanie ofertowe (RFP, RFI, SIWZ)
 • Odpowiedzi na pytania oferentów
 • Ocena ofert wraz z rekomendacją krótkiej listy oferentów
 • Strategia negocjacji,
 • Rekomendacja wyboru dostawcy
 • Umowa