Carrywater - business architects

Przegląd/audyt energetyczny

Wyzwanie


Częstym problemem, z którym borykają się współczesne organizacje jest nieefektywne zarządzanie energią. Składają się na nie takie czynniki, jak zbyt wysokie zużycie energii oraz niekorzystne, niedopasowane do profilu zużycia energii parametry umów z dostawcami. W celu stwierdzenia, czy wymienione obszary są podstawą do wykazania oszczędności, organizacja powinna podjąć działania identyfikujące miejsca nieefektywnego gospodarowania źródłem mocy.

Odpowiedź Carrywater


Pierwszym krokiem do osiągnięcia efektywności energetycznej jest przeprowadzenie przeglądu lub audytu energetycznego, którego wynikiem jest szereg opracowań wraz z rekomendacjami:

  • w kontekście procesu zakupu energii: wskazywany jest sposób optymalizacji parametrów zakupu energii poprzez dobór odpowiednich grup taryfowych, wielkości mocy zamówionej, a następnie aktualizację oraz negocjację korzystniejszych umów ze sprzedawcą,
  • w kontekście wykorzystania energii: identyfikowane są miejsca znaczącego wykorzystania energii w podziale na kroki procesów, jednostki organizacyjne, bądź grupy produktowe, a następnie propozycje zmian wraz z analizą finansową ich wdrożenia.

Dodatkowo, dla każdego obszaru znaczącego wykorzystania energii opracowywane są wskaźniki wyniku energetycznego (Energy Performance Indicators) oraz poziom energii bazowej, który stanowi punkt wyjścia dla późniejszej oceny efektywności prowadzonych działań/inwestycji. Energia bazowa, często definiowana jest jako wskaźnik intensywności energetycznej, czyli ilość energii zużytej na wyprodukowanie określonej ilości produktu.

Wartość dla Klienta


Niezależna i obiektywna ocena możliwości zmniejszenia zużycia energii gwarantuje staje się podstawą do przygotowania optymalizacji. Przeprowadzenie parametryzacji obszarów zużycia energii umożliwia wyznaczenie celów zwiększenia efektywności energetycznej oraz stanowi punkt odniesienia do oceny ich realizacji.

Produkty


W zależności od ustalonego zakresu prac, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Raport z audytu energetycznego (zgodny z odpowiednimi regulacjami)
  • Raport z przeglądu energetycznego
  • Zdefiniowane i sparametryzowane obszary zużycia energii
  • Plan działań optymalizujących zużycie energii
  • Dokumentacja konkursowa/zakupowa dla wyboru dostawcy energii elektrycznej

Ta usługa dotyczy obszaru: