Carrywater - business architects

Zarządzanie kryzysem w projekcie/programie

Wyzwanie

Kiedy ważny dla organizacji projekt doświadcza kryzysu, np. harmonogram i budżety zostały znacząco przekroczone, pojawia się pytanie o przyszłość realizowanego przedsięwzięcia. Czy i jak można uratować projekt, czy uda się dostarczyć zakładane rezultaty? A może najlepszym wyjściem jest podjęcie decyzji o jego zamknięciu?

W przypadku projektów o dużym stopniu ważności dla organizacji, konieczne jest szybkie przeprowadzenie dokładnej analizy możliwych opcji i ich konsekwencji oraz natychmiastowe przeprowadzenia ustalonych działań.

Odpowiedź Carrywater

Przeprowadzamy analizę przyczyn problemów (root-cause) i przygotowujemy rekomendacje dotyczące dalszych losów projektu lub programu.

Opracowując rekomendacje uwzględniamy obecny stan projektu – stopień zaawansowania jego realizacji, poziom przekroczenia budżetu i terminów, szansę na zakończenie projektu z sukcesem. Uwzględniamy także determinację sponsora oraz umiejętności i metody stosowane przez zespół. Analizujemy różne warianty działań i ich konsekwencje.

W przypadku projektów, których kontynuacja jest uzasadniona, zgodnie z podejściem znanym jako disaster project recovery, opracowujemy i wdrażamy odpowiednie działania naprawcze.

W przypadku projektów, które straciły swoje uzasadnienie biznesowe (np. szansa, której dotyczył projekt minęła) lub których kontynuacja będzie obarczona nadmiernym ryzykiem zalecamy przeprowadzenie kontrolowanego zamknięcia projektu, które zminimalizuje straty po stronie organizacji.

Wieloletnie doświadczenie i ekspercki autorytet naszych konsultantów pozwalają nam w sposób optymalny dla organizacji wprowadzać radykalne zmiany, których celem jest wyprowadzenie projektu z kryzysu, czy też przeprowadzić kontrolowane zamknięcie projektu.

Nasza wartość dla Klienta

Zapewniamy przeprowadzenie kompleksowej analizy przyczyn problemów, możliwych wariantów postępowania, przedstawienie rekomendacji dotyczących dalszych działań, a także ich wdrożenie.

Realizując działania naprawcze w projektach, które znajdują się w stanie kryzysu, wykorzystujemy bogate doświadczenie naszych specjalistów w zarządzaniu podobnymi problemami.

Produkty prac

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Analiza przyczyn problemów
  • Rekomendacja
  • Plan działań naprawczych
  • Raporty z wykonania planu