Carrywater - business architects

Uruchomienie Biura Projektów (PMO)

Wyzwanie

Organizacje realizują wiele projektów, jednak w wielu z nich brakuje wyspecjalizowanej jednostki odpowiedzialnej za wsparcie kompetencyjne i organizacyjne.

Informacje, które docierają do kierownictwa firmy często są niespójne, trudno porównywalne czy wręcz sprzeczne. W rezultacie kierownictwo, nie dysponując rzetelną informacją, jest narażone na podejmowanie nieoptymalnych decyzji powodujących konflikty zakresów i zasobów pomiędzy projektami.

Odpowiedź Carrywater

Pomagamy w zdefiniowaniu i uruchomieniu Biura Projektów (Project Management Office). Proponujemy strukturę, opisujemy role, projektujemy katalog świadczonych przez Biuro Projektów usług.

Definiując Biuro Projektów określamy cele, które powinno realizować. Do najczęściej uwzględnianych należą:

  • zapewnienie obiektywnej i aktualnej informacji o realizowanych projektach,
  • coaching oraz bieżące wsparcie merytoryczne kierowników projektów,
  • wsparcie operacyjne dla kierowników projektów,
  • utrzymywanie, rozwój i dostosowanie metodyki zarządzania projektami w organizacji ,
  • identyfikowanie potrzeb rozwoju kompetencyjnego w zakresie zarządzania projektami.

Wartość rozwiązania

Wynikiem naszej pracy jest powstanie Biura Projektów, które efektywnie kontroluje realizację projektów w organizacji oraz zapewnia wymagane wsparcie metodyczne i pomoc w rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy projektami.

Kierownictwo organizacji uzyskuje pełną informacją potrzebną do podejmowania optymalnych decyzji.

Produkty


W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Definicja Biura Projektów, m.in.: umocowanie, struktura, role, procedury, narzędzia, katalog usług