Carrywater - business architects

Organizacja i uruchomienie programu

Wyzwanie

Wielokrotnie organizacje stają przed koniecznością wdrożenia istotnej zmiany – nowej strategii, nowej linii produktowej czy zmiany organizacyjnej. Takie wdrożenie wymaga realizacji wielu powiązanych ze sobą inicjatyw i ich odpowiedniej koordynacji, aby zapewnić osiągnięcie wspólnego, nadrzędnego celu. Organizacja nie może dopuścić do tego, żeby poszczególne inicjatywy konkurowały o zasoby, realizowały pokrywający się zakres prac lub dostarczały niepasujące do siebie produkty.

Odpowiedź Carrywater

Pomagamy w zorganizowaniu powiązanych ze sobą projektów w jeden spójny program,
uwzględniający zależności pomiędzy pojedynczymi projektami.

Dla programu określamy cele nadrzędne, które potem dekomponujemy na cele cząstkowe
przypisane do pojedynczych projektów.

Opracowujemy sposób zarządzania programem jako całością: proponujemy odpowiednią
strukturę zarządu i opisujemy procesy zarządcze. Określamy i implementujemy mechanizmy monitorowania zależności pomiędzy projektami oraz zasady rozstrzygania ewentualnych konfliktów w sposób optymalny z perspektywy celów programu, a nie indywidualnych celów pojedynczych projektów.

Dostarczamy przejrzyste wytyczne do zarządzania ryzykiem w programie.

Wartość rozwązania

Zaplanowany i uruchomiony przez Carrywater program posiada wszelkie atrybuty, które
pozwalają na zminimalizowanie ryzyka nieosiągnięcia zakładanych celów nadrzędnych w
ustalonym czasie i budżecie.

Produkty

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Zasady zarządzania programem
  • Struktura organizacyjna i zdefiniowane role
  • Plany pojedynczych projektów