Carrywater - business architects

Zarządzanie projektem wysokiego ryzyka

Wyzwanie

Kiedy organizacja staje przed wyzwaniem uruchomienia projektu o istotnym znaczeniu strategicznym, dużym budżecie i wysokim stopniu złożoności nierzadko zadaje sobie pytanie, jakie ma szanse powodzenia jego realizacji. Kierownictwo rozważa, czy posiada kierownika projektu z odpowiednim doświadczeniem. Czy są osoby, które mogę pełnić pozostałe role projektowe? Czy skala projektu nie przerośnie możliwości organizacji? Jak zapewnić sukces realizacji tak istotnego, ale i ryzykownego przedsięwzięcia?

Odpowiedź Carrywater

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym projektami strategicznymi i projektami wysokiego ryzyka gwarantujemy przeprowadzenie projektu zgodnie z najlepszymi praktykami i metodyką zarządzania projektami, minimalizując ryzyko nieosiągnięcia zakładanych celów.

Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka rozpoczynamy od:

  • przygotowania szczegółowego planu projektu,
  • zdefiniowania i uruchomia adekwatnej do skali i rodzaju projektu struktury zarządczej,
  • opracowania harmonogramu,
  • zdefiniowania i zaangażowania odpowiednich zasobów.

Zarządzamy projektem we wszystkich niezbędnych obszarach: finansowym, czasowym, sprawozdawczym oraz dotyczącym zakresu projektu. Szczególny nacisk kładziemy na zarządzania ryzykiem. Pilnujemy, żeby kierownictwo organizacji posiadało zawsze aktualną informację o statusie projektu.

Wartość rozwiązania

Dzięki zaangażowaniu do zarządzania projektem wysokiego ryzyka specjalistów z doświadczeniem w realizacji takich przedsięwzięć, organizacja maksymalizuje szanse jego powodzenia. Kierownictwo wie, że realizacja projektu odbywa się w sposób optymalny i kontrolowany, otrzymuje zawsze aktualną informację o statusie projektów, co pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji zarządczych.

Produkty


W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Plan projektu i inne dokumenty zarządcze projektu

Ta usługa dotyczy obszaru: