Carrywater - business architects

Zarządzanie wdrożeniem strategii - Carrywater Framework for Executing Strategy

Wyzwanie

Prawie każda organizacja posiada strategię. Nie zawsze jednak udaje się ją skutecznie wdrożyć. Najczęściej problemem są ograniczone zasoby przeznaczone do prowadzenia strategicznych projektów oraz wizerunkowy charakter samego dokumentu opisującego strategię, który:

 • nie zawiera wytycznych do działań operacyjnych i projektowych,
 • źle definiuje cele (w sposób niemierzalny, za bardzo lub za mało ambitny, bez określenia horyzontu czasowego i punktów pomiaru stopnia realizacji),
 • jest napisany w niezrozumiały dla menedżerów i pracowników sposób – nie uwzględnia realiów i kultury danej organizacji.

Odpowiedź Carrywater

Opracowana przez nas metoda zarządzania realizacją strategii – Carrywater Framework for Executing Strategy (Carrywater FES) – zapewnia osiągnięcie strategicznych celów firmy. Carrywater FES zakłada, że na skuteczne wdrożenie strategii najistotniejszy wpływ ma efektywne prowadzenie projektów, programów, czy całych zbiorów (portfeli) projektów strategicznych.

Metoda Carrywater FES, jako kluczowe dla skutecznej realizacji strategii wskazuje:

 • doprecyzowanie strategii tak, by cele strategiczne były mierzalne,
 • dekompozycję strategii firmy na strategie funkcjonalne oraz wyznaczenie spójnych celów w obszarach funkcjonalnych,
 • zdefiniowanie, priorytetyzację i selekcję projektów strategicznych, prowadzących do realizacji strategii organizacji lub wybranego obszaru funkcjonalnego,
 • monitorowanie realizacji projektów strategicznych, zapobieganie „wypychaniu” ich z „roadmapy” przez bieżące projekty operacyjne,
 • pomiar realizacji celów projektów strategicznych oraz strategii jako całości.

Nasza wartość dla Klienta

Proponowana metoda Carrywater Framework for Executing Strategy zapewnia skuteczne wdrożenie strategii czyli osiągnięcie strategicznych celów organizacji w oczekiwanych terminach. Nasz Klient uzyskuje pewność, że wdrożenie strategii zostało rozpisane na projekty strategiczne ze zdefiniowanymi zasobami, czasem i miernikami realizacji oraz, że zaprojektowany został system bieżącej informacji o realizacji celów.

W efekcie organizacja nie tylko „posiada” strategię, ale także zapewnia sobie jej wdrożenie oraz pomiar skuteczności osiągnięcia założonych celów.

Produkty prac

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

 • Mierzalne definicje celów strategicznych
 • Roadmapa projektów i programów
 • System raportowania stanu realizacji