Carrywater - business architects

Ewaluacja organizacji procesowej/Ocena dojrzałości procesowej

Wyzwanie

Podjęcie decyzji o wdrożeniu koncepcji zarządzania procesami biznesowymi (BPM) zazwyczaj wymaga przygotowania wielu nowych definicji, pojęć, zasad zarządzania a następnie efektywnego wdrożenia ich w życie.

Skuteczność takiego wdrożenia zależy od dokładności planu wdrożenia, który z kolei powinien uwzględniać stan obecny w organizacji – formalne i nieformalne zasady realizacji zadań, zarządzania procedurami i czynnościami oraz poziom umiejętności i kompetencji związanych z zarządzaniem procesami.

Odpowiedź Carrywater

W celu przygotowania najlepszej dla danej organizacji ścieżki wdrożenia koncepcji zarządzania procesami biznesowymi, Carrywater przeprowadza analizę stanu obecnego, oceniając dojrzałość procesową firmy. Zastosowanie takiego podejścia pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów dedykowanych do wdrożenia BPM i skoncentrowanie się na tych elementach, które wymagają poprawy.

Realizując ewaluację, weryfikujemy składowe systemu zarządzania procesami biznesowymi w oparciu o uznane standardy (CMMI – Capability Maturity Model Integration) oraz we współpracy z serwisem PROCESOWCY.PL, który jest prekursorem ogólnopolskich badań dojrzałości procesowej.

Podczas badania, wspólnie z Klientem sprawdzamy, m.in.:

 • stopień zidentyfikowania i opisania procesów w firmie,
 • znajomość procesów,
 • funkcjonowanie ról procesowych,
 • skorelowanie celów procesów z celami strategicznymi firmy,
 • sposób mierzenia procesów,
 • sposób wykorzystania wyników pomiarów procesów.

Nasza wartość dla Klienta

Po wykonaniu ewaluacji przez Carrywater, organizacja jest w stanie pozycjonować się na konkretnym poziomie dojrzałości procesowej i na tej podstawie zaplanować lub podjąć inicjatywy mające na celu doskonalenie zarządzania procesami, a tym samym zwiększenie dojrzałości procesowej przedsiębiorstwa.

Dzięki współpracy z zespołem serwisu PROCESOWCY.PL, oprócz oceny dojrzałości procesowej organizacji, jesteśmy też w stanie dokonać benchmarku dojrzałości w odniesieniu do konkretnej branży posługując się danymi zbieranymi przez naszego partnera.

Produkty prac

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstaje następujący produkt naszych prac:

 • Raport z badania oceniający dojrzałość procesową organizacji, wskazujący:
  • obszary usprawnień,
  • obszary charakteryzujące się pożądanym poziomem dojrzałości.