Carrywater - business architects

Projektowanie i implementacja systemu zarządzania procesami biznesowymi

Wyzwanie

Badania dojrzałości procesowej jednoznacznie wskazują, że polskie organizacje poprzestają na zidentyfikowaniu i opisaniu procesów biznesowych. Procesy nie są mierzone ani zarządzane. Brakuje systemu pomiarowego i zasad obiegu informacji zarządczej bazującej na danych z pomiarów.

Dlatego, jeżeli tylko w organizacji pojawia się wątpliwość, czy korzysta z informacji, jaką oferują zdefiniowane procesy, należy rozważyć wdrożenie Business Process Management (BPM).

Odpowiedź Carrywater

Stosowana przez nas metoda zarządzania procesami biznesowymi obejmuje:

  • opracowanie i wprowadzenie w życie zasad prowadzenia pomiarów procesów,
  • przegląd istniejących mierników,
  • zdefiniowanie optymalnych mierników procesów.

Systemy wskaźników i mierników procesów tworzymy w oparciu o cele strategiczne organizacji. Są one następnie kaskadowane zgodnie z architekturą procesów na poszczególne procesy. Dbamy, aby cele procesów połączone były z indywidualnymi celami uczestników procesów. Świadomość pracowników, że swoją pracą włączają się w realizację celów procesów i celów strategicznych jest jednym z podstawowych czynników powodzenia wdrożenia BPM.

Określamy cykle pomiarów i zasady raportowania, zasady agregowania, dekomponowania i komunikowania wyników oraz zasady funkcjonowania niezbędnych ciał decyzyjnych.

Realizując nasze prace definiujemy zasady zarządzania portfelem inicjatyw usprawniających procesy, w tym: motywowanie do zgłaszania inicjatyw, zdefiniowanie kanałów ich zgłaszania, a także zasady priorytetyzacji inicjatyw.

Projektując systemy zarządzania procesami biznesowymi bazujemy na:

  • klasycznych koncepcjach zarządzania projektami Rummler’a i Brache’a oraz BPM,
  • koncepcjach nowoczesnych takich, jak: Social BPM, Process Intelligence, dynamic BPM,
  • metodzie Six Sigma – w obszarze narzędzi do mierzenia procesów,
  • filozofii lean management – w obszarze kultury organizacyjnej, ułatwia to wykorzystanie BPM jako narzędzia do ciągłego doskonalenia organizacji.

Nasza wartość dla Klienta

Zbudowany przez nas system zarządzania procesami staje się podstawowym źródłem informacji zarządczej w firmie, na tyle kompletnym i wiarygodnym, że kierownictwo organizacji/przedsiębiorstwa może na jego podstawie podejmować podstawowe i strategiczne decyzje zarządcze.

Dzięki pomiarom i przeglądom procesów uruchomionych w wyniku przeprowadzonego przez nas projektu, firma staje się organizacją podlegającą ciągłemu doskonaleniu (continuous improvement).

Produkty prac

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Opracowanie opisujące zaprojektowany system zarządzania procesami
  • Zestaw zdefiniowanych mierników i wskaźników
  • Procedury prowadzenia pomiarów, raportowania wyników oraz inicjowania projektów usprawniających