Carrywater - business architects

Menedżerowie i eksperci

Oferujemy profesjonalne wsparcie doświadczonych menedżerów i ekspertów, oddelegowanych do dyspozycji Klienta na czas prowadzenia projektu.

Usługa ta adresowana jest przede wszystkim do tych organizacji, które realizując projekty inwestycyjne, transformacyjne czy biznesowe potrzebują profesjonalnego wsparcia. Dajemy możliwość zaangażowania profesjonalistów w projektach czasowych, bez konieczności ich stałego zatrudniania.

Nasi doświadczeni eksperci, menedżerowie i konsultanci mogą pełnić następujące role:

Kierownik projektu więcej

Zarządzanie projektem zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności zdefiniowanym przez Klienta oraz z metodyką zarządzania projektami stosowaną w jego organizacji.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która nie zatrudnia kierowników projektów, ocenia, że jej zasoby są zbyt mało doświadczone lub zamierza ograniczyć ryzyko niepowodzenia projektu powierzając tę rolę doświadczonej osobie spoza własnej organizacji.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Zastępca kierownika projektu więcej

Zarządzanie projektem w roli osoby wspierającej Kierownika Projektu (tzw. Shadow Project Manager) zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności zdefiniowanym przez Klienta oraz z metodyką zarządzania projektami stosowaną w jego organizacji.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która planuje powierzyć rolę Kierownika Projektu osobie z własnej organizacji, która dopiero zdobywa doświadczenie. Przydzielenie roli Zastępcy Kierownika Projektu doświadczonej osobie spoza organizacji pozwala skrócić proces uczenia się oraz zminimalizować ryzyko w prowadzonym aktualnie projekcie.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Kierownik projektu wysokiego ryzyka więcej

Zarządzanie projektem wysokiego ryzyka zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności zdefiniowanym przez Klienta oraz z metodyką zarządzania projektami stosowaną w jego organizacji.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która chce ograniczyć ryzyko niepowodzenia projektu powierzając rolę kierownika projektu osobie spoza organizacji, która posiada duże doświadczenie i skuteczność w realizacji projektów o wysokim stopniu ryzyka lub złożoności.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Kierownik programu więcej

Zarządzanie programem zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności zdefiniowanym przez Klienta oraz z metodyką zarządzania programami stosowaną w jego organizacji.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która nie zatrudnia kierowników programów, ocenia, że jej zasoby są zbyt mało doświadczone lub zamierza ograniczyć ryzyko niepowodzenia programu powierzając tę rolę doświadczonej osobie spoza własnej organizacji.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Kierownik portfela projektów więcej

Zarządzanie portfelem projektów zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności zdefiniowanym przez Klienta oraz z metodyką zarządzania portfelem projektów stosowaną w jego organizacji.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która nie zatrudnia kierownika portfela projektów, ocenia, że jej zasoby są zbyt mało doświadczone lub zamierza ograniczyć ryzyko niepowodzenia zarządzania portfelem projektów powierzając tę rolę doświadczonej osobie spoza własnej organizacji.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Menedżer zarządzania ryzykiem w projekcie więcej

Zarządzanie obszarem ryzyka w projekcie. Rola podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są projekty o dużym stopniu złożoności, narażone na wiele typów ryzyka, o istotnym wpływie na wyniki przedsiębiorstwa i która nie dysponuje pracownikiem z doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem projektowym.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Menedżer zarządzania jakością w projekcie więcej

Zarządzający obszarem jakości w projekcie. Rola podła Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są projekty wymagające wysokiej jakości prowadzonych działań projektowych i dostarczanych produktów, a która nie dysponuje osobą doświadczoną w zarządzaniu jakością w projekcie.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Specjalista ds. zarządzania projektami – koordynator zarządzania harmonogramem więcej

Koordynacja prac w obszarze harmonogramowania. Rola podległaKierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są projekty o dużym stopniu skomplikowania lub bardzo rozbudowanym harmonogramie i która nie zatrudnia pracownika z doświadczeniem w koordynowaniu prac związanych z aktualizacją harmonogramu projektu.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Specjalista ds. zarządzania projektami – koordynator zarządzania zakresem więcej

Koordynacja prac w obszarze zarządzania zakresem projektu i jego zmianami. Rola podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w którejrealizowane są projekty o dużej złożoności zakresu i która nie dysponuje osobą z doświadczeniemw koordynacji prac związanych ze zmianami zakresu projektu.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Specjalista ds. zarządzania projektami – koordynator zarządzania budżetem więcej

Koordynacja prac w obszarze budżetowania, monitorowania kosztów oraz rozliczania finansowego projektu. Rola podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są projekty o dużej skali i złożoności budżetu i która potrzebuje doświadczonej osoby do koordynacji prac związanych z budżetem projektu: monitorowanie kosztów, raportowanie budżetowe, analizy efektywności finansowej, rozliczenie finansowe projektu.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Specjalista ds. zarządzania projektami – koordynator zarządzania ryzykiem więcej

Koordynacja prac w obszarze zarządzania ryzykiem w projekcie. Rola podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są projekty o dużym stopniu złożoności, narażone na wiele ryzyk, o istotnym wpływie na wyniki przedsiębiorstwa, która nie dysponuje osobą z doświadczeniem w koordynacji prac związanych z zarządzaniem ryzykiem projektowym: prowadzenie rejestru ryzyk, analiza wpływu ryzyka na cele projektowe, rekomendowanie odpowiedzi na ryzyko.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Specjalista ds. zarządzania projektami – koordynator zarządzania jakością więcej

Koordynacja prac w obszarze zarządzania jakością w projekcie. Rola podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są projekty wymagające wysokiej jakości prowadzonych działań projektowych i dostarczanych produktów, która nie dysponuje osobą z doświadczeniem w koordynowania prac związanych z zarządzaniem jakością w projekcie.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Specjalista ds. zarządzania projektami – koordynator zarządzania komunikacją więcej

Koordynacja prac w obszarze zarządzania komunikacją w projekcie. Rola, podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są projekty o dużej złożoności zakresu, która nie dysponuje osobą z doświadczeniem w koordynacji prac związanych z komunikacją w projekcie.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Specjalista ds. zarządzania projektami – koordynator zarządzania zasobami ludzkimi więcej

Koordynacja prac w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie. Rola podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są projekty o dużej złożoności zakresu, która nie dysponuje osobą z doświadczeniem w koordynacji prac związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w projekcie.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Specjalista ds. zarządzania projektami – koordynator zarządzania zakupami i dostawcami więcej

Koordynacja prac w obszarze zarządzania zakupami i dostawcami w projekcie. Rola podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są projekty o dużej złożoności zakresu, która nie dysponuje osobą z doświadczeniem w koordynacji prac związanych z zarządzaniem zakupami i dostawcami w projekcie.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Kierownik wsparcia administracyjnego projektu więcej

Kierowanie zadaniami dotyczącymi wsparcia administracyjnego dla projektu/programu lub organizacji np. w roli Kierownika Biura Projektów (PMO).

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która potrzebuje doświadczonej osoby do kierowania Biurem Projektów (PMO) zgodnie z rolą przypisaną do tej kompetencji i zasadami działania zdefiniowanymi dla PMO.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Asystent wsparcia administracyjnego projektu więcej

Realizacja zadań z zakresu wsparcia administracyjnego dla projektu/programu w powierzonym zakresie. Rola podległa Kierownikowi wsparcia administracyjnego lub Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która potrzebuje wsparcia dla zespołu projektowego w:

 • organizacji i nadzorowaniu obiegu informacji w projekcie/programie lub w całej organizacji,
 • prowadzeniu repozytorium projektu/programu,
 • organizacji i prowadzeniu spotkań statusowych projektu/programu oraz zbieraniu i przygotowywaniu materiałów wejściowych i wyjściowych,
 • zarządzaniu logiem akcji,
 • wsparciu procesu raportowania projektu/programu,
 • przygotowywaniu dokumentów stosowanych w procesie komunikacji (raporty, notatki, check-list’y),
 • zapewnieniu kompletności wypracowywanej dokumentacji projektu/programu,
 • innych działaniach podejmowanych w ramach działalności PMO projektu/programu.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Menedżer testów IT (IT Test Manager) więcej

Zarządzanie obszarem testów IT w projekcie. Rola podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są złożone, wymagające testów projekty IT która potrzebuje doświadczonej osoby do zarządzania wewnętrznym lub zewnętrznym zespołem testowym.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Audytor bezpieczeństwa systemów IT więcej

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów IT obejmującego ocenę aktualnego stanu bezpieczeństwa IT, analizę przyczyn problemów i rekomendację działań mających na celu poprawę aktualnego poziomu bezpieczeństwa.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która dostrzega problemy związane z bezpieczeństwem swoich systemów IT i potrzebuje je zdiagnozować przy pomocy zewnętrznego audytora.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Analityk bezpieczeństwa systemów IT więcej

Realizacja zleconych przez Klienta prac z obszaru bezpieczeństwa IT.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która chce wdrożyć zaplanowane zmiany w obszarze bezpieczeństwa systemów IT.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Analityk biznesowy więcej

Zebranie potrzeb biznesowych i analiza procesów pod kątem ich implementacji w systemach informatycznych.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji do:

 • definiowania lub uszczegółowienia wymagań funkcjonalnych dla systemu IT,
 • analizy już istniejących w firmie oraz dostępnych na rynku rozwiązań pod kątem ich zastosowania,
 • opracowania dokumentacji analitycznej.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Analityk procesów więcej

Analiza efektywności procesów biznesowych w organizacji i ich optymalizacja pod kątem zmieniających się celów projektowych lub biznesowych.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która chce zoptymalizować procesy biznesowe, stosowane rozwiązania lub aplikacje IT.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Architekt systemów IT więcej

Definiowanie lub ocenianie rozwiązań technicznych dla wskazanych systemów informatycznych pod kątem ich zgodności z architekturą systemów IT.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji do:

 • zdefiniowania, uszczegółowienia lub oceny rozwiązania pod kątem zgodności z z architekturąsystemów IT,
 • skonsultowania potrzeby funkcjonalno-technicznych wzakresie posiadanej lub docelowej architektury IT.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Konsultant ds. wdrożenia systemu ERP więcej

Realizacja powierzonych przez Klienta prac związanych z wdrożeniem systemu ERP.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która planuje:

 • przeanalizować potrzeby wewnętrzne i zmapować procesy biznesowe pod kątem doboru optymalnego systemu klasy ERP,
 • dokonać wyboru dostawcy (zebranie i analiza ofert, spotkania i negocjacje z potencjalnymi dostawcami, zaopiniowanie wyboru),
 • pozyskać wsparcie w przygotowaniu umowy i procesu współpracy z firmą wdrożeniową
 • zapewnić nadzór nad procesem wdrożenia systemu w firmie.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Konsultant ds. wdrożenia systemu CRM więcej

Realizacja powierzonych przez Klienta prac związanych z wdrożeniem systemu CRM.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która planuje:

 • przeanalizować potrzeby wewnętrzne i zmapować procesy biznesoweh pod kątem doboru optymalnego systemu CRM,
 • dokonać wyboru dostawcy (zebranie i analiza ofert, spotkania i negocjacje z potencjalnymi dostawcami, zaopiniowanie wyboru),
 • uzyskać wsparcie w przygotowaniu umów oraz procesu współpracy z firmą wdrożeniową,
 • zapewnić nadzór nad procesem wdrożenia systemu w firmie.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Konsultant ds. wdrożenia systemu paszportyzacji więcej

Realizacja powierzonych przez Kilenta prac związanych z wdrożeniem systemu paszportyzacji.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna Klientowi, która planuje:

 • przeanalizować potrzeby wewnętrznych i zmapować procesy biznesowe pod kątem doboru optymalnego systemu paszportyzacji,
 • dokonać wyboru dostawcy (zebranie i analiza ofert, spotkania i negocjacje z potencjalnymi dostawcami, zaopiniowanie wyboru),
 • uzyskać wsparcie w przygotowaniu umów oraz procesu współpracy z firmą wdrożeniową,
 • zapewnić nadzór nad procesem wdrożenia systemu w firmie.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Konsultant ds. wdrożenia systemu bilingowego więcej

Realizacja powierzonych przez Klienta prac związanych z wdrożeniem systemu billingowego.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która planuje:

 • przeanalizować potrzeby wewnętrznych i zmapować procesy biznesowe pod kątem doboru optymalnego systemu bilingu,
 • dokonać wyboru podwykonawcy (zebranie i analiza ofert, spotkania i negocjacje z potencjalnymi podwykonawcami, zaopiniowanie wyboru),
 • uzyskać wsparcie w przygotowaniu umów oraz procesu współpracy z firmą wdrożeniową,
 • zapewnić nadzór nad procesem wdrożenia systemu w firmie.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

Konsultant ds. wdrożenia systemu Business Intelligence więcej

Realizacja powierzonych przez Klienta prac związanych z wdrożeniem systemu Business Intelligence.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która planuje:

 • przeanalizować potrzeby wewnętrzne i zmapować procesy biznesowe pod kątem doboru optymalnego systemu Business Intelligence,
 • dokonać wyboru dostawcy (zebranie i analiza ofert, spotkania i negocjacje z potencjalnymi dostawcami, zaopiniowanie wyboru),
 • uzyskac wsparcie w przygotowaniu umów oraz procesu współpracy z firmą wdrożeniową,
 • zapewnić nadzór nad procesem wdrożenia systemu w firmie.

Ta kompetencja dotyczy obszaru: