Carrywater - business architects

Wdrażanie procesów adaptacyjnych

Wyzwanie

Efektywne procesy powinny być nie tylko doskonalone, ale także nieustannie zmieniane – adaptowane do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego i oczekiwań Klientów. Lean Management, kaizen, Lean Systems Engineering, Six Sigma, TOC – to metody dobrze znane, choć nadal słabo zakorzenione i praktykowane. Wszystkie stawiają sobie za cel doskonalenie procesów oraz usuwanie z nich marnotrawstwa. Słowo „kaizen” oznacza „dobrą zmianę” (kai-zen). Jest to zmiana wprowadzana konsekwentnie, małymi krokami.

Ciągła zmiana i doskonalenie procesów to podstawa „business safety”. Samo zabezpieczanie biznesu jest jednak niewystarczające. Żeby odnosić sukcesy na współczesnych rynkach i osiągać satysfakcjonujące rezultaty, należy szybko reagować na zmianę oczekiwania Klientów. Temu właśnie służy podejście Adaptive Processes – AP.

Odpowiedź Carrywater

Łącząc doświadczenia we wdrażaniu metod ciągłego doskonalenia z tym, co Japończycy określają słowem „kaikaku”, czyli po prostu innowacji, albo skokowej zmiany wartości, Carrywater proponuje działania łączące dwa, pozornie wykluczające się podejścia: ciągłe doskonalenie wraz ze zdolnością do szybkiej zmiany kierunku bądź wprowadzania nowych produktów i usług na rynek.

Podstawą jest założenie, że ciągła zmiana w krótkich cyklach nie wyklucza możliwości jednoczesnego wprowadzenia zmian skokowych, także w krótkich cyklach.

Zapewnić bezpieczeństwo dla prowadzonego biznesu, usuwać z procesów wszystko co zbędne, a równocześnie zachować zdolność do zapewnienia firmie dużej elastyczności w szybkim wprowadzaniu zmian, przy zachowaniu niskich kosztów – to cel strategiczny, który pomagamy zrealizować.

Nasza wartość dla Klienta

Dzięki Adaptive Processes – AP zapewnienie ciągłości oraz efektywności procesów, a także możliwości szybkiego dostarczenia wartości, której oczekuje Klient staje się możliwe i łatwe.

Metoda Adaptive Processes umożliwia pełną kontrolę procesu w warunkach nieustannej zmienności.

Produkty prac

Zależnie od ustalonego zakresu współpracy, produktem działań ekspertów Carrywater i zespołu Klienta są:

  • Scenariusze (plany) wdrożenia procesów adaptacyjnych we wskazanych obszarach działalności,
  • Pełne wsparcie w trakcie wdrażania procesów adaptacyjnych oraz metod pomiaru ich efektywności,
  • Uczestnictwo i nadzór nad zespołami mieszanymi (Carrywater i Klienta) podczas wdrożenia.

Ta usługa dotyczy obszaru:

polecamy: