Carrywater - business architects

Zarządzanie zmianą w organizacji

Wyzwanie

Dlaczego zmiany się nie udają?

Organizacje ponoszą duże nakłady na zaawansowane technologie wspierające procesy transformacyjne i przeznaczają coraz większe zasoby do planowania i zarządzania projektami. Mimo to, wiele wdrożeń CRM się nie udaje, wdrożenia ERP przynoszą straty, a fuzje nie przynoszą oczekiwanych korzyści.

Dzieje się tak, gdy zmieniające się organizacje nieodpowiednio oceniają możliwy wpływ ludzi, których dotyczą zmiany. Ci, często niedoinformowani, niezmotywowani, a przez to niechętni zmianie, wprowadzającej zagrożenie dotychczasowego porządku, utrudniają jej przeprowadzenie. Świadomie, bądź nie, utrzymują swoje nawyki i praktyki w działaniu, unikają stosowania nowych narzędzi i procedur.

Odpowiedź Carrywater

Oferujemy wsparcie w procesie zarządzania zmianą, którego celem jest minimalizowanie oporu wobec zmiany i jego negatywnych skutków. Wprowadzamy filozofię otwartego i partycypacyjnego modelu zarządzania zmianą – badamy gotowość organizacji do zmiany, analizujemy potencjalne źródła oporu, proponujemy mechanizmy angażujące interesariuszy (np. warsztaty problemowe, wspieranie liderów). Opracowujemy i wdrażamy plan komunikacji oraz promocji zmiany i jej skutków. Pomagamy w procesie utrwalania zmiany w organizacji.

Nasza wartość dla Klienta

Transformacja biznesowa jest poprowadzona w sposób, który z jednej strony zmniejsza opór wobec zmiany, z drugiej minimalizuje jego wpływ na sukces projektu. Organizacja zyskuje zainteresowanie i pozytywne zaangażowanie osób włączonych w proces zmiany, zwiększając prawdopodobieństwo osiągnięcia celów biznesowych.

Produkty prac

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Definicja zmiany (stanu docelowego)
  • Analiza źródeł oporu wobec zmiany
  • Mapa interesariuszy zmiany, w tym kluczowych ról w jej wdrożeniu
  • Strategia motywowania
  • Plan komunikacji i promocji zmiany
  • Materiały komunikacyjne: prezentacje, publikacje, komunikaty
  • Ankiety badające postawy i opinie interesariuszy wobec zmiany