Carrywater - business architects

Opracowanie i wdrożenie metodyki zarządzania projektami

Wyzwanie

Organizacje realizują wiele projektów, jednak w wielu z nich brakuje wyspecjalizowanej jednostki odpowiedzialnej za wsparcie kompetencyjne i organizacyjne.

Informacje, które docierają do kierownictwa firmy często są niespójne, trudno porównywalne czy wręcz sprzeczne. W rezultacie kierownictwo, nie dysponując rzetelną informacją, jest narażone na podejmowanie nieoptymalnych decyzji powodujących konflikty zakresów i zasobów pomiędzy projektami.

Odpowiedź Carrywater


Opracowujemy metodykę zarządzania projektami dopasowaną do potrzeb organizacji. Pracując nad metodyką wykorzystujemy elementy światowych standardów zarządzania projektami PMI PMBOK lub PRINCE2 lub wypracowane przez nas podejście Carrywater Framework for Project Management adresujące najczęściej identyfikowane na polskim rynku problemy w obszarze zarządzania projektami.

Projektując metodykę zarządzania projektami pracujemy nad:

  • ujednoliceniem mechanizmów zarządzania, kontroli i oceny projektów,
  • zapewnieniem spójności i zestandaryzowaniem procesów planowania, realizacją i kontroli projektów,
  • zdefiniowaniem lub dostosowaniem procesów operacyjnych (zakupowych, budżetowych, kontrolingowych) tak, aby wspierały proces zarządzania projektem,
  • skonstruowaniem system raportowania dostarczającego informacji niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych.

Wartość rozwiązania

Wdrożona przez Carrywater metodyka zapewnia przejrzysty, usystematyzowany sposób zarządzania projektami w organizacji. W efekcie kierownictwo firmy uzyskuje lepszą kontrolę nad realizowanymi projektami, co redukuje ryzyko przekraczania budżetów i terminów, jak również niedostarczenia w ramach projektów spodziewanych rezultatów biznesowych.

Produkty


W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Metodyka zarządzania projektami
  • Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami: rozwiązanie informatyczne, szablony dokumentów