Carrywater - business architects

Przygotowanie organizacji do uzyskania certyfikacji zgodności z ISO 50001

Wyzwanie


Firmy, które poszukują źródeł oszczędności coraz częściej zwracają uwagę na optymalizację kosztów związanych z efektywnością energetyczną. Nie zawsze jednak potrafią znaleźć właściwą drogę do uzyskania znacznych oszczędności kosztów energii. Podejmowane działania często są jednorazowe, bądź niedopasowane do ogólnej polityki firmy. Wielu przedsiębiorstwom brakuje systemowego podejścia do tematu doskonalenia energetycznego. Dodatkowo, rosnąca świadomość społeczna dotycząca potrzeby redukcji emisji CO2 stawia firmom wyzwanie odpowiedzialnego zarządzania energią, co stanowi bardzo ważny element wizerunkowy.

Odpowiedź Carrywater


Odpowiedzią na rosnące wymagania w stosunku do firm jest wdrożenie międzynarodowej normy dotyczącej systemu zarządzania energią – ISO 50001. Ma ona zastosowanie w każdej organizacji, niezależnie od branży, wielkości czy lokalizacji, jednak szczególnie dotyczy firm stosujących procesy energochłonne lub emitujących znaczne ilości gazów cieplarnianych. Celem prezentowanym przez normę jest systemowe zarządzanie energią, prowadzące do obniżenia jej kosztów poprzez poprawę zarządzania firmą w tym obszarze. Dodatkowo, zaobserwowane w trakcie wdrażania normy procesy pomagają szukać nowych rozwiązań technologicznych i otwierają drogę do potencjalnych oszczędności.

Działania podejmowane przez Carrywater obejmują:

  • szkolenia podnoszące świadomość w zakresie efektywnego wykorzystania energii,
  • analizę luk względem wymagań normy ISO PN ISO 50001 Systemy Zarządzania Energią,
  • przygotowanie dokumentacji według wymagań normy ISO 50001 Systemy Zarządzania Energią,
  • przygotowanie i udział w procesie certyfikacji systemu zarządzania energią przeprowadzanego przez akredytowaną instytucję certyfikującą,
  • utrzymanie Systemu Zarządzania Energią.

Wartość dla Klienta


Efektem naszej pracy jest nie tylko sprawny przebieg procesu certyfikacji, zakończony sukcesem, ale także kształtowanie świadomości personelu oraz zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym.

Produkty


W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Raport z analizy luk
  • Polityka energetyczna wraz z pozostałą dokumentacją wewnętrzną wymaganą przez ISO 50001
  • System zarządzania energią spełniający normy ISO 50001 Systemy Zarządzania Energią, zintegrowany z pozostałymi systemami zarządzania
  • Raport z zaleceniami dotyczący wyboru jednostki

Ta usługa dotyczy obszaru: