Carrywater - business architects

Ochrona danych osobowych

  • Dokumenty aplikacyjne, w szczególności CV i list motywacyjny przesłane do Carrywater Group S.A. z siedzibą przy ul. ul. Bakalarska 34, 02-212 Warszawa („Carrywater”) na adres praca@carrywater.com lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej  www.carrywater.com – jeżeli kandydat nie wyrazi zgody na ich umieszczenie w bazie rekrutacyjnej – są rozpatrywana w konkretnym procesie rekrutacyjnym, a w przypadku negatywnego ich rozpatrzenia – podlegają zniszczeniu.
  • Kandydaci, którzy chcą, aby ich aplikacja była rozpatrywana także w przyszłych procesach rekrutacyjnych powinni w swoich dokumentach umieścić klauzulę zgody na przechowywanie ich dokumentów w bazie rekrutacyjnej Carrywater Group S.A. i ich przetwarzanie zgodnie z poniższym wzorem lub zaznaczyć odpowiednie pole przy wypełnianiu formularza aplikacyjnego:

    „Wyrażam zgodę dla Carrywater Group S.A., z siedzibą przy ul. Bakalarska 34, 02-212 Warszawa, na umieszczenie danych osobowych zawartych w mojej ofercie zatrudnienia w bazie danych rekrutacyjnych i przetwarzanie ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji przez okres dwóch lat.”

    Dokumenty aplikacyjne – jeżeli kandydat zawrze w nich powyższą klauzulę – są przechowywane w bazie rekrutacyjnej Carrywater przez okres 2 lat. Po tym okresie podlegają zniszczeniu. Carrywater zastrzega sobie prawo zwrócenia się do kandydata – drogą mailową lub telefoniczną – o przedłużenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych do celów rekrutacyjnych.

  • Carrywater jako administrator danych informuje, iż kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, a w przypadku kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przechowywanie ich w bazie rekrutacyjnej przez okres dwóch lat – odwołania zgody w każdym czasie. W tym celu należy wysłać e-mail z prośbą o usunięcie aplikacji z bazy rekrutacyjnej na adres: praca@carrywater.com.
  • Kandydaci, którzy w swoich dokumentach aplikacyjnych zawrą inne dane niż określone w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, powinni w swoich dokumentach aplikacyjnych zawrzeć podaną niżej klauzulę, w przeciwnym razie ich dokumenty aplikacyjne nie będą mogły być przez nas rozpatrywane.

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Carrywater Group S.A., z siedzibą przy ul. Bakalarska 34, 02-212 Warszawa, danych osobowych zawartych w mojej ofercie zatrudnienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

polecamy: