Carrywater - business architects

Value Stream Mapping

Wyzwanie

Efektywne procesy powinny być adaptacyjne, to znaczy: przystosowane do szybko zachodzących zmian. Dotychczasowa formuła powtarzalności procesu nie zdaje egzaminu w warunkach nieustannych zmian oczekiwań i potrzeb Klientów. Proces adaptacyjny powinien być – pomimo swojej zmienności – stabilny na każdym etapie i wolny od strat i tego, co blokuje płynny przepływ wartości.

Procesy często opisywane są w sposób niezrozumiały dla pracowników, mało przejrzysty, także dla menedżerów i zarządu firmy, skupiający uwagę na poszczególnych procedurach i operacjach, zamiast na przepływie tworzonej wartości.

Odpowiedź Carrywater

Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości – VSM) to technika obrazowania obecnego stanu procesu oraz projektowania oczekiwanego (w perspektywie 4-6 miesięcy) stanu procesu ze wskazaniem wąskich gardeł, zbędnych operacji i czynności, nieefektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

VSM polega na przygotowaniu „obrazu całości” procesu w sposób umożliwiający szybką orientację w przepływie materiałów i/lub informacji podczas ich przetwarzania.

VSM staje się podstawą do przygotowania planu doskonalenia opisanego w ten sposób procesu (jego stanu aktualnego), którego realizacja ma doprowadzić do sytuacji wizualizowanej na Mapie Stanu Oczekiwanego.

Nasza wartość dla klienta

Dzięki VSM możliwe staje się podejmowanie właściwych decyzji dotyczących sposobów doskonalenia procesu dla danej rodziny produktów lub usług.

VSM daje możliwość jasnego określenia priorytetów i kolejności wdrażania zmian. Jest także mapą wskazującą, dokąd zmierzamy i czego oczekujemy od działań doskonalących.

Produkty prac

Zależnie od ustalonego zakresu współpracy, produktem działań ekspertów Carrywater i zespołu Klienta są:

  • Mapy stanu obecnego i oczekiwanego dla procesu (procesów) obejmującego określoną rodzinie produktów lub usług,
  • Plan działań doskonalących (projektów) z ustalonym harmonogramem, miernikami i metodami kontroli postępów,
  • Wyznaczenie zespołu (Klienta lub mieszanego) do realizacji działań doskonalących oraz ról poszczególnych jego członków.

 

we recommend: