Carrywater - business architects

Definiowanie projektów usprawniających

Wyzwanie

Każda zmiana, duża czy mała, powinna być wdrażana w sposób uporządkowany, planowy. Projekty usprawniające procesy różnią się od tych czysto technicznych, czy informatycznych. Kluczowym elementem sukcesu w tego typu przedsięwzięciach jest praca z ludźmi: nie tylko z zespołem odpowiedzialnym za wdrożenie zmian, ale także z pracownikami oraz menedżerami, których te zmiany dotyczą i będą odpowiedzialni za ich realizację, utrzymanie i ciągłe doskonalenie.

Ten aspekt prowadzenia działań projektowych jest często pomijany lub niedoceniany, jako tak zwany „miękki”. Wdrażanie usprawnień, a tym bardziej procesów adaptacyjnych, opiera się na pełnym i dobrowolnym zaangażowaniu wszystkich pracowników, których zmiany obejmują.

Odpowiedź Carrywater

Carrywater proponuje adaptacyjne podejście wdrożeniowe – AdPM (Adaptive Project Management), które w naturalny sposób wyewoluowało z metod takich jak Lean Project Management, Agile Project Management, czy Lean Start-up.

AdPM polega na cyklicznych działaniach w krótkich tzw. „Okresach Taktu” (OT). Każdy OT kończy się spotkaniem integrującym projekt (Integrative Event – IE), podczas którego omawiane są zrealizowane zadania, problemy, ryzyka, oraz przygotowywane są szczegółowe plany działań na kolejne OT.

AdPM umożliwia zapewnienie pełnej kontroli nad połączonymi fazami realizacji i szczegółowego planowania projektu. Dzięki krótkim OT – zwykle od 1 do maksymalnie 4 tygodni – możliwe jest reagowanie na wszelkie zdarzenia, jak na przykład nieoczekiwane zmiany, zakłócenia, nowe potrzeby, czy nieprzewidywalne reakcje pracowników.

Nasza wartość dla Klienta

Metoda AdPM gwarantuje zapewnienie pełnej kontroli realizacji działań projektowych. Pozwala także na płynne przejście od fazy projektowej do codziennej działalności operacyjnej uwzględniającej wdrożone zmiany.

AdPM jest metodą bezpieczną, dzięki adaptacyjnemu wdrażaniu zmian: naprzód w obszarze pilotażowym, a następnie w drodze roll-outu na kolejne obszary i procesy Klienta.

Produkty prac

Zależnie od ustalonego zakresu współpracy, produktem działań ekspertów Carrywater i zespołu Klienta są:

  • Plany działań usprawniających, obejmujące – schematycznie – cały zakres przedsięwzięcia,
  • Plany szczegółowe na 3-4 OT, wraz z miernikami i metodami kontroli postępów prac,
  • Wdrożenie metody prowadzenia spotkań integrujących projekt (IE), podczas których weryfikowane są na bieżąco postępy oraz precyzowane adaptacyjnie szczegółowe plany na kolejne OT,
  • Bieżąca komunikacja i raportowanie postępów dla wszystkich kluczowych osób w organizacji.

we recommend: